How To Take Care Of Yourself After A Circumcision

It is important to wash your hands before touching the wound.

 Dressing (bandage): Remove the dressing (bandage) three days after your circumcision.

Clothing and hygiene

 • When you remove the dressing (bandage), slight bleeding may or may not occur. If you see bleeding, compress the wound for 5-15 minutes with a clean cloth.
 • After the bleeding stops, wear loose, clean underwear.
 • Change your underwear everyday to prevent infection.
 •  It is recommended that you wash your wound with soap 2-3 times a day.
 •  Wash properly and use a clean face cloth around the stitches without pulling them in order to prevent any infection or bleeding.
 •  It is better to tolerate some discomfort when washing properly, than to get an infection from an unclean wound.
 • The wound should remain clean and dry every day.
 • Remember to keep your penis facing up for 14 days, by using the tape provided, or use your underwear as support.

How To Approach Potential Problems

Bleeding After The Operation:

 • You may see some blood through the dressing after your circumcision but, don’t worry – it is normal.
 • If the bleeding continues after the operation, hold your penis in your hand as you were shown by the clinic nurse and squeeze the bleeding area, while applying constant pressure for 5-15 minutes, with 5 minute intervals.
 • Check to see if bleeding has stopped.
 • If the bleeding hasn’t stopped, continue squeezing or go to your nearest circumcision clinic for a doctor to assess you.

Pain:

 • Some pain after your circumcision is normal.
 • Take the pain medication that was given to you at the clinic as instructed by the nurse.
 • If pain is still excessive, please contact the nearest circumcision clinic for further advice.

Infection, discharge of pus, increased painful swelling, inability to pass urine or painful urination: Please return to your nearest circumcision clinic where a nurse or doctor will assess you and apply a new dressing.  

Please note

 • Please do not engage in any form of sexual intercourse or masturbation for 6 weeks after your circumcision.
 • For your health and safety, it is advised to use a condom for the next 6 months. This is to ensure adequate healing of your penis and prevent the wound from breaking. It is also important in preventing the transmission or contraction of sexually transmitted infections and HIV/AIDS.
 • Safe sex (including condom use) should always be practiced to prevent you from becoming infected with HIV.

Follow up visits

 • Your follow-up visit should take place 2 to 3 days after your circumcision.
 • Please do not miss your follow up as it is important that a medical professional examines you.
 • If you have any concerns before this, please come to the clinic sooner and a medical professional will attend to you.

NB: If you notice any problem or unusual healing process, do not hesitate to go back to the centre or go to your nearest clinic for assistance.

Imigomo Okumele Ilandelwe Noma Iqashelwe Yiziguli Emva Kohlinzo Lwe-circumcision

Ukufaka ibhandishi- ibhandishi yakho ungayikhipha emva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu emva kokwenza i-circumcision.

Izimpahla nokuhlanzeka- uma nje ibhandishi yakho usuyikhiphile ungasophi, kumele ugqoke isikhindi sangasese esixegayo futhi esihlanzekile wenze nokuthi naso usishintsha malanga wonke.  Kubalulekile futhi kusemqoka ukuthi ugeze inxeba ngokusebenzisa usawoti uwufake emanzini kathathu ngosuku.

Izinkinga Ongazibona Nokuthi Ungabhekana Nazo Kanjani

Ukopha emuva kohlinzo

Ungalibona igazana ebhandishini emuva kwe-circumcision kodwa lokhu akuyona inkinga vele kuyenzeka kanti kuyinto ejwayelekile.  Uma igazi liqhubeka liphuma emuva kohlinzo, bamba isitho sakho sobudoda ngesandla njengoba wakhonjiswa umhlengikazi wasemtholampilo bese ucindezela kuleyo ndawo eyophayo, uma igazi liqhubeka, qhubeka ucindezele usebenzise amandla asezingeni eliphansana imizuzu emihlanu ukuya kwimizuzu elishumi nanhlanu (5-15) ucindezela imizuzu emihlanu ngokuhlukana.  Hlola ukuze ubone ukuthi awusophi na, uma kuqhubeka ukopha qhubeka ngokuyibamba ucindezele, bese ushayela inombolo yosizo oluphuthumayo owanikwa yona.  Usungaya ke e-CIRCUMCISION CLINIC ukuze uhlolwe udokotela.

Izinhlungu ozizwayo emuva kohlinzo

ezinye izinhlungu emuva kohlinzo ziyinjwayelo noma emuva kohlinzo uye unikezwe amaphilisi ezinhlungu.  Kumele uthathe amaphilisi ngendlela otshelwe ngayo emtholampilo.  Uma izinhlungu zizangamandla lapho ungazibandakanya ne- CIRCUMCISION CLINIC noma ushayela inomobolo yosizo oluphuthumayo, ukuze uthole usizo olusheshayo, nezaluleko ezinzulu.

Uma ubona kuphuma ubovu, ukuvuvuka kakhulu okubuhlungu, ukungakhoni ukuchama noma umchamo ophuma kabuhlungu, uyacelwa ukuthi ubuyele e- CIRCUMCISION CLINIC ukuze uhlolwe futhi ulashwe ngudokotela uma utholakale nalezizimpawu.

Naku okubalulekile kakhulu!

Ungalinge uye kuluphi naluphi uhlobo lwezocansi noma (ìndlwabe/skomora) kuze kufike amaviki ayisithupha emuva kwe-circumcision. Emva kwalokho kuzomela usebenzise i-condom ezinyangeni eziyisithupha ezizayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi isitho sakho sangasese siphole ngokuphelele nokuvikela isilonda ekumoshakaleni. Kubalulekile futhi ekusulekeni nasekutholeni izifo ezisulelana ngezocansi (sexually transmitted infections) kanye ne-HIV/AIDS. Khumbula, ngezocansi eziphephile okumele zisetshenziswe ukuvikela wena ukuze ungatholi i-HIV (kubandakanya nokusebenzisa i-condom).

Amalanga akho okuvakashela emtholampilo
Ukuvakasha kwakho kuyoba ngemuva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu emva kwe-circumcision yakho. Uyacelwa ukuba ungeqisi amalanga akho okuvakashela emtholampil, kubalulekile ukuze uhlolwe ngudokotela noma umhlemgikazi oqeqeshiwe.
IZIFUNDO NGOKUGEZWA KWESILONDA NGEMUVA KOKUSOKWA

Ukulungiselela ukugeza isilonda.
Hlanganisa amatisipuni amabili osawoti enkomishini eyodwa yamanzi afudumele.( inkomishi ngayinye ihambisana namatisipuni amabili kasawoti)

Ungazigcina kanjani uhlanzekile?

 • Kubalulekile ukugeza izandla njalo ngaphambi kokuthinta isilonda.
 • Uma ushintsha ingubo yangaphansi njalo, lokho kungavimbela ukuthi usilonda singaboli.
 • Kungcono ukubekezelela ubuhlungu bokugeza isilonda, kunokuba sibole ngenxa yokuba singahlanzekile.
 • Sebenzisa indwangu yokugeza ehlanzekile ngaso sonke isikhathi  ukugeza lapho kuthungwe khona.

Ngemuva kokusokwa kufanele ukhiphe ibhandishi ngosuku lwesithathu.

Ngemuva kokukhipha ibhandishi, kungenzeka wophe kancane okanye ungophi. Umangabe uyopha, bamba uqinise lapho kopha khona imizuzu emihlanu kuya kweyishumi nanhlanu (5-15 minutes).

Lapho ukopha sekuphelile, kubalulekile ukugqoka ibhuluko langasese (underwear) elingakubambi, bese ulishintsha zonke izinsuku.

Umangabe wopha ngamandla, ukumfimfa,  noma kuphuma ubomvu, siza uphuthume emtholampilo (clinic) lapho umhlengikazi ezokucwaninga maqede ashintshe ibhandishi ukuze uphinde ubuye ngelanga elilandelayo.

Kubalulekile ukugeza isilonda kabili okanye kathathu ngosuku usebenzisa indwangu yokugeza ehlanzekile, ngokuhlanganisi inkomishi eyodwa yamanzi afuthumele kanye namathisipuni amabili kasawoti.

Geza ngokucophelela phakathi kwemithungo ngapahndle kokuyisumpula ukuvikela ukupha noma ukubola. uthungwe khona ukwenzela ukuthi isilonda singaboli noma sophe. Kubalulekile ukugcina isilonda sihlanzekile futhi somile zonke izinsuku. Khumbula ukugcina ugwayi wakho ubheke phezulu izinsuku eziyishumi nane (14 days), ngokusebenzisa isaloteyipu oyinikwe emtholampilo (clinic) okanye usebenzisa ingubo yangasese ukulekelela ugwayi ukuze ubheke phezulu.

NB: Uma uhlangabezana nenkinga okanye ukuphola okungajwayelekile, ungesabi ukubuya uzohlolwa futhi, okanye usithinte kulenombolo (0800448024), noma uye emthilampilo (clinic) eseduzane.