The Centre for HIV-AIDS Prevention Studies

Community-Led, Community-Loved, Community Trusted

Congratulations on Getting Circumcised!

Ukufaka ibhandishi- ibhandishi yakho ungayikhipha emva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu emva kokwenza i-circumcision.
Izimpahla nokuhlanzeka uma-nje ibhandishi yakho usuyikhiphile ungasophi, kumele ugqoke isikhindi sangasese esixengayo futhi esihlanzekilwe  uqinisekise nokuthi usishintsha malanga wonke. Kubalulekile futhi kusemqoka ukuth ugeze inxeba ngokusebenzisa usawoti owuthathe emanzini kathathu ngosuku

Izinkinga Ongazibona Nokuthi Ungabhekana Nazo Kanjani

Ukopha emuva kohlinzo

Ungalibona igazana ebhandishini emuva kwe-circumcision kodwa lokhu akuyona inkinga vele kuyenzeka kanti kuyinto ejwayelekile. Uma igazi liqhubeka liphuma emuva kohlinzo, bamba isitho sakho sobudoda ngesandla njengoba wakhonjiswa umhlengikazi wasemtholampilo bese ucindezela kuleyo ndawo eyophayo, uma igazi liqhubeka, qhubeka ucindezele usebenzise amandla asezingeni eliphansana imizuzu emihlanu ukuya kwimizuzu elishumi nanhlanu (5-15) ucindezela imizuzu emihlanu ngokuhlukana. Hlola ukuze ubone ukuthi awusophi na, uma kuqhubeka ukopha qhubeka ngokuyibamba ucindezele, bese ushayela inombolo yosizo oluphuthumayo owanikwa yona. Usungaya ke e-CIRCUMCISION CLINIC ukuze uhlolwe udokotela.

Izinhlungu ozizwayo emuva kohlinzo

Ezinye izinhlungu emuva kohlinzo ziyinjwayelo noma emuva kohlinzo uye unikezwe amaphilisi ezinhlungu.  Kumele uthathe amaphilisi ngendlela otshelwe ngayo emtholampilo.  Uma izinhlungu zizangamandla lapho ungazibandakanya ne- CIRCUMCISION CLINIC noma ushayela inomobolo yosizo oluphuthumayo, ukuze uthole usizo olusheshayo, nezaluleko ezinzulu.

Uma ubona kuphuma ubovu, ukuvuvuka kakhulu okubuhlungu, ukungakhoni ukuchama noma umchamo ophuma kabuhlungu, uyacelwa ukuthi ubuyele e- CIRCUMCISION CLINIC ukuze uhlolwe futhi ulashwe ngudokotela uma utholakale nalezizimpawu.

Naku okubalulekile kakhulu!

Ungalinge uye kuluphi naluphi uhlobo lwezocansi noma (ìndlwabe/skomora) kuze kufike amaviki ayisithupha emuva kwe-circumcision. Emva kwalokho kuzomela usebenzise i-condom ezinyangeni eziyisithupha ezizayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi isitho sakho sangasese siphole ngokuphelele nokuvikela isilonda ekumoshakaleni. Kubalulekile futhi ekusulekeni nasekutholeni izifo ezisulelana ngezocansi (sexually transmitted infections) kanye ne-HIV/AIDS. Khumbula, ngezocansi eziphephile okumele zisetshenziswe ukuvikela wena ukuze ungatholi i-HIV (kubandakanya nokusebenzisa i-condom).

Amalanga akho okuvakashela emtholampilo
Ukuvakasha kwakho kuyoba ngemuva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu emva kwe-circumcision yakho. Uyacelwa ukuba ungeqisi amalanga akho okuvakashela emtholampil, kubalulekile ukuze uhlolwe ngudokotela noma umhlemgikazi oqeqeshiwe.
IZIFUNDO NGOKUGEZWA KWESILONDA NGEMUVA KOKUSOKWA

Ukulungiselela ukugeza isilonda.
Hlanganisa amatisipuni amabili osawoti enkomishini eyodwa yamanzi afudumele.( inkomishi ngayinye ihambisana namatisipuni amabili kasawoti)

Ungazigcina kanjani uhlanzekile?

  • Kubalulekile ukugeza izandla njalo ngaphambi kokuthinta isilonda.
  • Uma ushintsha ingubo yangaphansi njalo, lokho kungavimbela ukuthi usilonda singaboli.
  • Kungcono ukubekezelela ubuhlungu bokugeza isilonda, kunokuba sibole ngenxa yokuba singahlanzekile.
  • Sebenzisa indwangu yokugeza ehlanzekile ngaso sonke isikhathi ukugeza lapho kuthungwe khona.

Ngemuva kokusokwa kufanele ukhiphe ibhandishi ngosuku lwesithathu.

Ngemuva kokukhipha ibhandishi, kungenzeka wophe kancane okanye ungophi. Umangabe uyopha, bamba uqinise lapho kopha khona imizuzu emihlanu kuya kweyishumi nanhlanu (5-15 minutes).

Lapho ukopha sekuphelile, kubalulekile ukugqoka ibhuluko langasese (underwear) elingakubambi, bese ulishintsha zonke izinsuku.

Umangabe wopha ngamandla, ukumfimfa,  noma kuphuma ubomvu, siza uphuthume emtholampilo (clinic) lapho umhlengikazi ezokucwaninga maqede ashintshe ibhandishi ukuze uphinde ubuye ngelanga elilandelayo.

Kubalulekile ukugeza isilonda kabili okanye kathathu ngosuku usebenzisa indwangu yokugeza ehlanzekile, ngokuhlanganisi inkomishi eyodwa yamanzi afuthumele kanye namathisipuni amabili kasawoti.

Geza ngokucophelela phakathi kwemithungo ngapahndle kokuyisumpula ukuvikela ukupha noma ukubola. uthungwe khona ukwenzela ukuthi isilonda singaboli noma sophe. Kubalulekile ukugcina isilonda sihlanzekile futhi somile zonke izinsuku. Khumbula ukugcina ugwayi wakho ubheke phezulu izinsuku eziyishumi nane (14 days), ngokusebenzisa isaloteyipu oyinikwe emtholampilo (clinic) okanye usebenzisa ingubo yangasese ukulekelela ugwayi ukuze ubheke phezulu.

 

NB: Uma uhlangabezana nenkinga okanye ukuphola okungajwayelekile, ungesabi ukubuya uzohlolwa futhi, okanye usithinte kulenombolo (0800448024), noma uye emthilampilo (clinic) eseduzane.